Personas datu apstrādes politika

AS CREFO Birojs ir Latvijā licencēts kredītinformācijas birojs, kas darbojas saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu (KBL). AS CREFO Birojs uztur kredītinformācijas biroja datubāzi un veic kredītinformācijas apstrādi saskaņā ar KBL, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības.

Kredītinformācijas biroja datu bāzē tiek iekļauta informācija, kuru atbilstoši KBL prasībām iesniedz AS CREFO Birojs lietotāji – dažādu pakalpojumu sniedzēji par klientu maksājuma saistībām. Personas dati var tikt iegūti arī no ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tam ir atbilstošs tiesiskais pamats.

Kredītinformācijas biroja datu bāzē esošās ziņas tiek izpaustas dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem pastāv leģitīma interese iegūt un apstrādāt personas datus dažādiem ar personas maksātspējas vērtēšanu vai kredītrisku pārvaldību saistītiem mērķiem.

AS CREFO Birojs ir atbildīgs par to, lai biroja datu bāzē iekļautās ziņas atbilstu kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām. Savukārt, par iegūto datu apmaiņu, izmantošanu un to apstrādes tiesisko pamatu atbild AS CREFO Birojs lietotāji.

Personas dati netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ).

AS CREFO Birojs, kā kredītinformācijas birojam vispārīgais pamats personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmā interese, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrāde izriet no pārziņa pienākuma izpildīt juridisku pienākumu saskaņā ar KBL vai cita normatīvā akta prasībām. Personas dati tiek saglabāti kredītinformācijas datu bāzē KBL noteikto termiņu ietvaros un kārtībā.

Personas datu saņēmēji pamatā ir AS CREFO Birojs lietotāji un datu subjekti. Personas dati var būt pieejami AS CREFO Birojs darbiniekiem, kuru darba pienākumos ietilpst attiecīgo datu apstrāde, kā arī citas personas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, AS CREFO Birojs var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Datu subjektam ir tiesības īstenot savas datu subjekta tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un KBL.

Datu subjekts var sazināties ar AS CREFO Birojs saistībā ar jautājumiem par datu subjekta piekļuves saviem datiem tiesību īstenošanu, datu labošanu, kā arī sūdzībām par personas datu apstrādi. Kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.crefobirojs.lv.

AS CREFO Birojs datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@crefobirojs.lv vai Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 ar norādi “Datu aizsardzība”.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.