Noteikumi

Kredītinformācijas birojs (CREFO Birojs) ir informācijas sistēma, kuras pārzinis ir A/S “CREFO Birojs”. Kredītinformācijas apstrādes noteikumus, CREFO Birojā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu nosaka Kredītinformācijas biroju likums. Birojā iekļautajai informācijai ir uzziņas raksturs. Kredītinformācijas birojā tiek iekļauta informācija atbilstoši CREFO Biroja dalībnieku sniegtajiem datiem.

CREFO Biroja lietotājs šo noteikumu izpratnē ir CREFO Biroja dalībnieka pilnvarota persona, kura CREFO Birojā sniedz, pieprasa vai saņem informāciju par fizisko personu, kā arī persona, kura ir reģistrējusies un autentificējusies CREFO Birojā un pieprasa vai saņem ziņas par sevi. • CREFO Biroja lietotājs apņemas izmantot portālā pieejamo informāciju tikai leģitīmiem mērķiem.
 • CREFO Biroja lietotājs ir atbildīgs par fizisko personu datu aizsardzības normatīvā regulējuma un citu normatīvo aktu ievērošanu.
 • CREFO Biroja lietotājs ir atbildīgs par tam piešķirto piekļuves rekvizītu nenokļūšanu trešo personu rīcībā.
 • CREFO Biroja lietotājs uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas CREFO Biroja informācijas sistēmā , izmantojot konkrētā lietotāja piekļuves rekvizītus.
 • CREFO Birojam ir tiesības mainīt pakalpojumu saturu, apjomu un to sniegšanas kārtību, iepriekš publicējot paziņojumu par izmaiņām.
 • CREFO Biroja pārzinim ir tiesības atteikt reģistrācijas pieprasījumu bez paskaidrojumu sniegšanas.
 • CREFO Birojam ir tiesības bloķēt pieeju pakalpojumu saņemšanai, ja tam ir pamats uzskatīt, ka tiek pārkāpti CREFO Biroja izmantošanas noteikumi vai normatīvo aktu prasības, vai arī veiktas darbības, kas vērstas pret informācijas sistēmas drošību.
 • CREFO Birojs neatbild par zaudējumiem, kas radušies CREFO Biroja lietotāju pieļauto kļūdu vai izdarīto pārkāpumu rezultātā.
 • CREFO Birojs neatbild par tehniskām problēmām, kuru dēļ nav iespējams saņemt pakalpojumus tiešsaistes režīmā.
 • CREFO Birojs neatbild par secinājumiem, ko CREFO Biroja lietotājs izdarījis, pamatojoties uz saņemto informāciju, kā arī attiecīgiem CREFO Biroja lietotāja pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.
 • CREFO Biroja lietotājs, kas sistēmā reģistrējies kā fiziska persona, ir informēts, ka A/S “CREFO Birojs” veic personas datu, ko CREFO Biroja lietotājs iesniedzis, reģistrējoties un autentificējoties CREFO Birojā, apstrādi pakalpojumu nodrošināšanai, pakalpojuma satura personalizēšanai, kā arī, lai veiktu citas darbības tiesisko attiecību nodibināšanai un saistību izpildes nodrošināšanai.
 • CREFO Biroja dalībnieks ir atbildīgs par pilnīgas un patiesas informācijas iekļaušanu CREFO Biroja sistēmā.

Šie noteikumi attiecas uz visu informāciju, kas ir pieejama CREFO Birojā, un tie ir jāievēro ikvienam CREFO Biroja lietotājam.